Om föreningen

Stadgar

§ 1 Föreningens namn ska vara Svenska Åsneföreningen och ha sitt säte i Stockholm

§ 2 Svenska Åsneföreningen har till syfte att sprida allsidig information om åsnor, värna om åsnans väl samt verka för att åsnans status i samhället höjs. Föreningen ska förmedla kontakter mellan åsneintresserade och samarbeta med andra länders åsneföreningar.

§ 3 Medlemskap kan erhållas av alla åsneintresserade. Medlemsavgiftens storlek fastställs på årsmötet.

§ 4 Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare två ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid möten ska föras protokoll.

§ 5 Sekreteraren och kassören äger gemensamt teckna förenings firma.

§ 6 Föreningen ska förutom årsmötet hålla minst ett möte per år. Till föreningsmöte ska alla medlemmar kallas skriftligen senast två veckor i förväg. Årsmötet ska hållas under februari eller mars månad.

§ 7 Vid årsmötet ska förekomma:

 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 2. Val av ordförande och sekreterare under mötet samt två personer att justera dagens protokoll.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 5. Föredragning av föreningens årsredovisning och bokslut.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av styrelseledamöter och suppleanter för det kommande verksamhetsåret. Kassören och vice ordföranden väljs på två år i taget ena året (jämna år). Ordföranden och sekreteraren väljs på två år i taget andra året (udda år). Övriga styrelsemedlemmar väljs på ett år i taget.
 8. Val av valberedning som skall vara två personer utanför styrelsen. Årsmötet äger dock möjlighet att delegera ansvaret tillbaka till styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgifterna för nästkommande år.
 10. Förslag på ändringar och tillägg till stadgarna.
 11. Övriga frågor

§ 8 För ändring av stadgarna krävs beslut vid två, på varandra följande, föreningsmöten varav ett ska vara årsmöte. Vid vardera av dessa möten måste beslutet, för att vara giltigt, biträdas av minst ¾ av de närvarande medlemmarna.

§ 9 Om föreningen upplöses ska ekonomiska tillgångar tillfalla i första hand ”The Donkey Sanctuary” i Sidmouth, England, till deras internationella arbete för ”Åsnor i nöd”, och om denna organisation upphört, Världsnaturfonden.

§ 10 Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som uppsåtligen skadar föreningens syften.